+48 604 889 048 biuro@kontroleokresowe.pl

Przepisy w Polsce obarczają nas wieloma obowiązkami związanymi z utrzymywaniem obiektów budowlanych. Głównym źródłem informacji o tych obowiązkach jest Prawo budowlane.

Podstawowym zapisem dotyczącym odpowiedzialności za utrzymanie obiektu w należytym stanie jest artykuł 61 punkt 1 ustawy Prawo Budowlane. Mówi on, że to właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek do korzystania z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska. Spada na niego także obowiązek utrzymywania go w odpowiednich warunkach technicznych i estetycznych, aby nie dopuścić do nadmiernego obniżenia jego cech użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych obejmujących bezpieczeństwo budynku, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, właściwe warunki sanitarne i zdrowotne, ochronę środowiska, zapobieganie hałasowi i wibracjom, oszczędność energii oraz właściwą izolację przegród.

Odpowiedzialność za kondycję obiektu wiąże się z regularnym jego utrzymywaniem w należytym stanie i nie ma ona nic wspólnego z własnością do danego obiektu.

Ustawa mówi także, że jeżeli na budynek oddziałują czynniki zewnętrzne związane z działalnością człowieka lub siłami natury, właściciel lub zarządca budynku musi dołożyć należytej staranności, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie takiego obiektu. Siły takie, powodujące szkody w budynku lub bezpośrednie zagrożenie takimi szkodami mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia, bezpieczeństwa lub środowiska. Przykładami takich zjawisk mogą być burze, trzęsienia ziemi, silne wiatry, ulewne deszcze, osuwiska, lód na rzekach, jeziorach oraz morzu, pożary lub powodzie.

W celu zapewnienia należytej konserwacji oraz utrzymania obiektu budowlanego, każdy właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać okresowe kontrole wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem w branży.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji budowlanej i powykonawczej przez cały cykl istnienia budynku. Musi on także przetrzymywać inne dokumenty i decyzje związane z obiektem, jak chociażby instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu oraz instalacji i innego wyposażenia związanego z obiektem.

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest także do prowadzenia dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego. Obowiązek taki nakłada się jednak tylko na takie obiekty, które były objęte obowiązkiem sprawdzenia zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego. Książka ta, ma na celu ewidencjonowanie stanu technicznego, okresowych przeglądów, remontów, renowacji oraz okresowych badań w trakcie eksploatacji danego budynku lub innego obiektu budowlanego. Do książki dołącza się protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, świadectwo charakterystyki energetycznej, a także inne dokumenty, o których mowa w artykule 60 ustawy Prawo Budowlane.

Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zwolnieni są między innymi właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także budownictwa letniskowego oraz zagrodowego. Nie wpływa to jednak na brak konieczności wykonywania okresowych kontroli przez tych właścicieli lub zarządców.

0 komentarzy