+48 604 889 048 biuro@kontroleokresowe.pl

Przeglądy
budowlane
budynków

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeglądy okresowe – roczne, pięcioletnie

Świadczymy kompleksową usługę w ramach przeglądów okresowych budynków.

Nasza firma przeprowadzi dla Państwa profesjonalny przegląd budynków. Realizujemy roczny, półroczny czy pięcioletni przegląd różnorakich budynków i obiektów budowlanych. Każdą usługę świadczymy zgodnie z przepisami i przy użyciu najlepszego sprzętu. Na mocy prawa właściciel lub zarządca jest zobowiązany do wykonania przeglądu stanu technicznego budynku. Sprawdzane są m.in. instalacje gazowe, elektryczne, przewody kominowe i elementy służące ochronie środowiska. Rzetelna ocena obiektu wykryje wszelkie nieprawidłowości i umożliwi szybką eliminację usterek. Warto zaufać doświadczonym i cenionym specjalistom!

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

d) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

e) badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Przegląd budowlany ma także pozaprawne zalety. Jest wyrazem odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzi. Sprawnie funkcjonująca nieruchomość zwiększa zadowolenie użytkowników i zmniejsza koszty ewentualnych napraw. Rzecz jasna przegląd techniczny budynków to też wymóg polis ubezpieczeniowych.

Przeglądy te należy wykonywać w odpowiednich cyklach, w zależności od wymagań prawa budowlanego, są to:

przegląd obiektu budowlanego

Przegląd Budowlany Roczny

Polegający na sprawdzeniu poniższych elementów budynku:

Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Przegląd Budowlany Pięcioletni

Polegający na sprawdzeniu poniższych elementów budynku:

Całego zakresu przeglądu rocznego, a także dodatkowo: sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Przegląd obiektów budowlanych Warszawa

Przegląd Budowlany Półroczny

Wykonywany w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2. Przeglądy należy dokonywać w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku. Ich zakres jest tożsamy z przeglądami rocznymi oraz pięcioletnimi.

Przeglądy techniczne budynków

Protokoły wykonywane przez nas spełniają najnowsze wymagania ustawy
Prawo Budowlane art. 62a ust. 2.

Należy podkreślić, że przegląd techniczny budynków kończy się wystawieniem stosownego dokumentu. Zakres protokołu obejmuje:

1) datę przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

5) zakres kontroli;

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

10) dokumenty kwalifikujące do wykonywania kontroli budowlanych (uprawnienia budowlane i/lub branżowe świadectwa kwalifikacyjne).

Nasi specjaliści mają odpowiednie kwalifikacje, aby przeprowadzać przegląd budynków, więc usługa jest całkowicie profesjonalna. Ponadto nasza firma oferuje szereg innych usług, np. kontrole systemu ogrzewania czy przegląd instalacji gazowej w budynku.  Zapraszamy Państwa do kontaktu.