+48 604 889 048 biuro@kontroleokresowe.pl

Podstawa prawna

Podstawowym źródłem informacji o okresowych przeglądach budowlanych jest Ustawa Prawo Budowlane. Przeglądy roczne wykonywane są zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 tej ustawy. W przypadku budynków mieszkalnych powstało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, gdzie w całości rozdział drugi wcześniej wymienionego rozporządzenia poświęcony jest kontrolom okresowym budynków.

Zakres kontroli

Ustawa Prawo Budowlane jak i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określają zarówno zawartość protokołów, jak i ich zakres. W przypadku rocznego przeglądu budowlanego budynku sprawdzane są zarówno elementy konstrukcji, jak również instalacji. W skład tych ostatnich zawierają się zarówno instalacje sanitarne takie jak np. instalacje wody zimnej, ciepłej, centralne ogrzewanie, instalacje kanalizacji jak również badane są przewody kominowe oraz instalacja gazowa. Głównym powodem dokonywania przeglądów budowlanych jest potrzeba kontroli, czy dany budynek nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób go użytkujących, środowiska oraz dla samej konstrukcji budynku.

W trakcie przeglądu budowlanego szczegółowym sprawdzeniem należy objąć kontrolę ścian zewnętrznych, pokryć dachowych, odwodnienia budynku, czy też obróbek blacharskich. Ponadto ustawodawca szczególną uwagę zwraca na inspekcję między innymi instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, czy też przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Kontrole przewodów kominowych sprowadzają się w głównej mierze do kontroli drożności tych przewodów. Przegląd kominiarski ma na celu także zweryfikowanie częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych, zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W przypadku przeglądu instalacji gazowej wraz z pomiarem szczelności, najlepszym źródłem informacji o zakresie i przebiegu tej kontroli jest Polska Norma PN-M-34507. Mowa w niej między innymi o sprawdzeniu stanu technicznego rur, kształtek, gazomierza, armatury jak i połączeń gwintowych, spawanych, lutowanych oraz mechanicznych. Ponadto kontrola obejmuje także sprawdzenie szczelności badanej instalacji oraz przepustów.

Uprawnieni do dokonywania kontroli

Przeglądy budowlane budynków dokonywać mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz zakresie. W przypadku budynków są to uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnym. Do kontroli technicznej przewodów kominowych uprawnieni są zarówno osoby posiadające kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarskim, jak i osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi – konstrukcyjno-budowlanymi lub w specjalności instalacyjnej (sanitarnej). Natomiast wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych mogą dokonywać kontroli kominów przemysłowych, wolno stojących oraz takich, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. W sprawie kontroli instalacji gazowych uprawnione do ich kontroli są zarówno osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne w zakresie kontrolno-pomiarowym wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją instalacji i urządzeń gazowych.

0 komentarzy