+48 604 889 048 biuro@kontroleokresowe.pl

JAKIE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJĄ OKRESOWEJ KONTROLI?

Prawo Budowlane definiuje obiekt budowlany jako budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami. Są to więc zarówno budynki jak również obiekty liniowe jak chociażby drogi, linie kolejowe, wodociągi, kanały, gazociągi, ciepłociągi, rurociągi, linie i trakcje elektroenergetyczne jak i wiele innych. Budowlą są natomiast przykładowo mosty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych jak choćby kotłów czy pieców przemysłowych, a także fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Z powyższego zapisu wynikać by mogło, że praktycznie wszystkie elementy wybudowane przez człowieka podlegają kontroli. Ustawodawca jednak w artykule 62 Prawa Budowlanego wyłączył z obowiązku okresowej kontroli m.in. budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego jednak tylko w zakresie podpunktu a w punkcie 1, ustęp 1, tj. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

JAKIE SĄ RODZAJE PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH?

Przeglądy budowlane dzielą się zarówno ze względu na zakres jak i na częstotliwość. Obowiązek ich przeprowadzania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami). Główny oraz najbardziej znany podział okresowych kontroli to roczne, półroczne oraz pięcioletnie. Ustawodawca bardzo dokładnie określił zakres kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej który wchodzi w skład przeglądu budowlanego pięcioletniego. Pozostały zakres kontroli jest określony bardzo ogólnie. Z pomocą przychodzi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych w którego rozdziale dotyczącym kontroli okresowych. Opisano w nim, że szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

4) pokryć dachowych,

5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,

8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Powyższe punkty stanowią podstawę do określenia stanu budynku w zakresie rocznych oraz półrocznych kontroli technicznych budynków i obiektów budowlanych. Zaleca się, aby powyższy zakres kontroli stosować także do budynków niemieszkalnych. Kontrole półroczne są obowiązkowe natomiast wyłącznie w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. W obu przeglądach, zarówno rocznym jak i półrocznym konieczne jest także dokonanie kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.

Przeglądy budowlane pięcioletnie rozszerzone są natomiast o ocenę estetyki budynku oraz otoczenia oraz wspomniane wcześniej kontrole instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych.

TERMINY PRZEPROWADZANIA KONTROLI OKRESOWYCH

Przeglądy budowlane zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt 1 powinny być wykonywane minimum raz w roku. Należy jednak pamiętać, że między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (1 rok). Kontrole okresowe budynków mieszkalnych powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.

W zakresie kontroli półrocznych przeglądy budowlane muszą być wykonane do 31 maja oraz do 30 listopada. Zwrócić należy jednak uwagę, że w przypadku budynków objętych takim rodzajem kontroli, fakt ich przeprowadzenia należy zgłosić do organu nadzoru budowlanego.

W przypadku przeglądów pięcioletnich ustawa nie określa pory roku w której powinna być przeprowadzona kontrola. Jedynym warunkiem jest, aby została wykonana przed upływem pięciu lat od poprzedniej kontroli.

 

0 komentarzy